Regulamin Lawendowy Hostel Wrocław

§1  Informacje ogólne

1.        Niniejszy regulamin określa ogólne warunki pobytu klienta zwanego dalej Gościem w Hostelu  zwanego dalej Hostelem, oraz przebywania innych osób na terenie Hostelu.

2.        Dokonanie rezerwacji, wpłacenie zaliczki, dokonanieopłaty za pobyt albo podpisanie karty meldunkowej oznaczają zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptację i przestrzeganie.

3.        Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.lawendowyhostel.pl jak również na terenie obiektu.

§ Wynajem pokoju lub łóżka w pokoju wieloosobowym

1.        Pobyt Gościa w hostelu dzieli się na doby hostelowe, które trwająod godziny 14:00 do godziny 10:00 następnego dnia, w Soboty od godziny 14:00 do godziny 12:00 następnego dnia.

2.        Gość może dokonać zameldowania po godzinie 14:00 w dniu przyjazdu oraz zobowiązany jest do opuszczenia Hostelu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu lub do 12:00 w Sobotę i Niedzielę.

3.        W razie nieopuszczenia Hostelu przez Gościa do godziny 10:00 i godziny 12:00 w Sobotę i Niedzielę, Hostel ma prawo obciążyć Gościa kosztami za następną dobę hostelową.

4.        Po uzgodnieniu z obsługą istnieje możliwość przedłużenia pobytu za dodatkową opłatą: do 4 godzin – 50 % stawki za dobę, powyżej 4 godzin – 100% stawki za dobę. Naliczenie opłaty nie jest jednoznaczne z przedłużeniem rezerwacji na kolejną dobę. Brak przekazanej informacji o przedłużeniu pobytu nie zwalnia z opłaty.

5.        Gość dokonując rezerwacji zobowiązuje się w zależności od warunków rezerwacji zawartych w ofercie Hostelu do wynajęcia pokoju/łóżka. Pokój/łóżko jest wynajmowane na doby hostelowe, w razie braku informacji w rezerwacji o ilości dób hostelowych przyjmuje się, że rezerwacja została dokonana na jedną dobę.

6.        Przedłużenie najmu pokoju/łóżka powinno zostać dokonane na recepcji co najmniej na jeden dzień przed końcem pobytu Gościa do godziny 18:00, recepcja ma prawo odmówić przedłużenia pobytu bez podania przyczyny. Cenę za każdą dodatkową dobę hostelową określa cennik Hostelu.

7.        Cenę wynajmu pokoju/łóżka określa oferta skierowana do Gościa lub cennik dostępny w recepcji Hostelu oraz na stronie internetowej.

8.        Opłaty za noclegi  pobierane są z góry według cen zawartych w aktualnym cenniku lub w umowie indywidualnej.

9.        W czasie długich weekendów, Świąt i Sylwestra zastrzegamy sobie prawo do podnoszenia lub obniżania cen.

10.     Rozpoczęty w Hostelu pobyt nie podlega bez kosztowej zmianie lub anulacji.

11.     Brak zapłaty w wyznaczonym terminie będzie podstawą do wykwaterowania i zerwania umowy.

12.     Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zadeklarowany i opłacony w dniu zameldowania prosimy zgłosić przynajmniej 1 dzień przed upływu terminu wynajęcia miejsca lub pokoju.

13.     Życzenia przedłużenia pobytu realizujemy w miarę posiadanych możliwości.

14.     W przypadku utraty przez Gościa klucza opłata należna wynosi 30 zł za jeden komplet kluczy, jeśli goście zgubili dwa lub trzy komplety kluczy, są zobowiązani do uiszczenia opłaty za każdy zgubiony komplet.

15.     Gość nie ma możliwości podnajmu swojego pokoju/łóżka, ani użyczenia go w bezpłatne użytkowanie.

16.     Gość zameldowany w pokoju wieloosobowym wybiera sobie łóżko bez możliwości jego zmiany do końca pobytu. Obowiązuje zakaz korzystania z innych łóżek znajdującej się na nich bielizny pościelowej.

17.     Hostel ma prawo odmówić wynajęcia pokoju/łóżka Gościowi mimo dokonanej rezerwacji w przypadku gdy Gość zjawi się w Hostelu pod widocznym wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających lub gdy będzie się zachowywał w sposób agresywny, łamiąc ogólnie przyjęte normy społeczne.

18.     Na terenie Hostelu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz zakaz palenia.

19.     Na terenie Hostelu mogą przebywać zwierzęta po wcześniejszym ustaleniu, tylko pod nadzorem opiekuna, oraz gdy Gość wynajmie pokój na wyłączność i uiści opłatę za każdą dobę zwierzaka.

 

§ 2 Goście

1.        Uprasza się gości o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość oraz o wypełnienie karty meldunkowej.

2.        Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia Hostelu powstałe z jego winy, winy odwiedzających go osób, bądź towarzyszących zwierząt.

3.        Gość jest zobowiązany poinformować recepcję o uszkodzeniach, które powstały w pokoju lub częściach wspólnych bądź które spowodowali jego goście lub towarzyszące mu zwierzę.

3.        Gość jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami przeciwpożarowymi znajdującymi się na terenie obiektu: a) Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Nieprzestrzeganie zakazu palenia obarczone jest karą w wysokości 200 zł; b) Na terenie obiektu nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych nie należących do wyposażenia Hostelu. W szczególności: żelazek, grzałek elektrycznych itp.; c) Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz używania świeczek, otwartego ognia, kadzidełek i grzejników.

4.        W przypadku gdy Gość w czasie trwania pobytu będzie się zachowywał agresywnie, nie będzie przestrzegał zasad higieny osobistej, lub będzie łamał regulamin Hostelu albo ogólnie przyjęte dobre obyczaje, Hostel ma prawo do wymeldowania Gościa bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

5.        Ostatnia osoba opuszczająca pokój przed wymeldowaniem zobowiązana jest zamknąćokno, zgasić światło w pokoju oraz zamknąć drzwi na klucz

6.        Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do 6:00 następnego dnia, w Soboty od godziny 23:00 do 7:00 następnego dnia

7.        Odwiedzających gości należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do Recepcji hostelu

8.        Osoby które odwiedzają Gości są proszone o opuszczenie Hostelu najpóźniej do godziny 22:00 po tej godzinie recepcja ma prawo wyprosić osoby niezameldowane.

9.        Osoby niezameldowane w Hostelu (odwiedzające) mogą przebywać tylko i wyłącznie w pomieszczeniach ogólnodostępnych tylko w obecności zameldowanego Gościa.

10.     Na terenie obiektu po 22:00 mają prawo przebywać jedynie Goście hostelowi.

11.     Goście zobowiązani są do utrzymania porządku w pokojach w trakcie pobytu oraz wynoszenia śmieci i odpadów do właściwych pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku.

12.     Na terenie Hostelu osoby poniżej 18 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.

13.     Jeżeli Gościem Hostelu jest osoba niepełnoletnia Hostel może odmówić takiej osobie skorzystania z oferty jeżeli nie będzie ona w posiadaniu oświadczenia od opiekuna prawnego, że wyraża on zgodę na pobyt w Hostelu.

14.     Osoby niepełnoletnie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

15.     Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.   z 2016 r. Poz. 922) przez PHU MIDAS Robert Staszewski dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hostelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hostel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 

§ 4 Rzeczy pozostawione

1.        Hostel nie odpowiada z tytułu utraty bądź uszkodzenia rzeczy, pieniędzy, papierów wartościowych będących we władaniu Gości.

2.        W razie pozostawienia w Hostelu przedmiotów osobistego użytku przez Gościa, zostaną one odesłane na wskazany przez niego adres, na jego koszt i ryzyko.

3.        Jeżeli Gość nie wyda dyspozycji co do adresu na jaki mają zostać przesłane jego rzeczy zostaną one zniszczone po 3 miesiącach od pobytu Gościa w Hostelu.

 

§ 5 Hostel

1.        Hostel zobowiązuje się do przeznaczenia na użytek Gości czystych pokoi wraz z pościelą, udostępnienia dla Gości łazienek oraz kuchni.

2.        Pościel wymieniamy co dwa tygodnie, chyba że umowa indywidualna stanowi inaczej.

3.        Lawendowy Hostel we Wrocławiu dysponuje ograniczoną ilością miejsc parkingowych. Opłata za parking wynosi 15zł/dobabus oraz 5 zł/doba auto osobowe. Korzystanie z parkingu jest możliwe w godzinach obejmujących daną dobę hostelową, wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji potwierdzonej przez Hostel.

4.        Hostel umożliwia skorzystanie Gościom z bezpłatnej przechowalni bagażu wyłącznie w dniu zameldowania lub/i wymeldowania w godzinach 9-19, po wcześniejszym ustaleniu z recepcją można przedłużyć przechowanie bagażu. Pozostawienie bagażu w przechowalni po godzinie 19, bez wcześniejszej ustaleniu godziny z recepcją, będzie skutkowało naliczeniem opłaty wynoszącej 20zł/doba.

5.        W Hostelu działa całodobowy monitoring. Administratorem danych z monitoringu jest PHU MIDAS Robert Staszewski z siedzibą na ul. Żelazna 58/62/1221, 00-866 Warszawa.

6.        W Hostelu Recepcja działa od Poniedziałku do Soboty od godziny 9 do 19, całodobowo pod numerem telefonu +48535538766

7.        Faktury wystawiane są od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, jeśli wyrażą państwo zgodę możliwość wysłania faktury mailowo.

8.        W razie zauważenia jakichkolwiek uchybień co do świadczonych usług prosimy o niezwłoczne poinformowanie Recepcji bądź kontakt mailowy: biuro@lawendowyhostel.pl

9.        Hostel świadczy dodatkowe usługi, wykaz usług oraz ich cen dostępny w Recepcji.

 

§ 6 RODO

1. Hostel stosuje się do europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018r.

2. Administratorem danych Gości Hostelu jest PHU MIDAS Robert Staszewski właściciel 00-866 Warszawa, ul. Żelazna 58/62/1221, NIP: 6610005542.

3. PHU MIDAS Robert Staszewski ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Gości do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług hostelowych.

4. Dane teleadresowe Gości będą wykorzystywane wyłącznie w procesie obsługi rezerwacji oraz pobytu w naszych obiektach.

5. Każdy Goś ma prawo do wglądu w swoje dane, korygowania swoich danych, zażądania usunięcia swoich danych.